ΟΡΑΜΑ

 

Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1485/Β/2003) η Νεμέα περιγράφεται ως αγροτική Περιοχή με δυνατότητες ανάπτυξης γεωργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Κατατάσσεται στα οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου: κέντρο – πόλος ανάπτυξης ευρύτερων αναπτυξιακών ενοτήτων. Οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου είναι το αμέσως επόμενο επίπεδο από τις μεγάλες πόλεις με εξυπηρετούμενο πληθυσμό της τάξης των 20 000 κατοίκων και άνω.


Είναι φανερό ότι στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου δίνεται ένας αρκετά σημαντικός αναπτυξιακός ρόλος στη Νεμέα, πολύ μεγαλύτερος από αυτό που αντιστοιχεί στο μικρό πληθυσμιακό της μέγεθος, με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου Νεμέας (2015-2019) διατυπώνεται το ακόλουθο όραμα για το δήμο:


«Εξέλιξη και πρόοδος του Δήμου Νεμέας με στόχο την κατοχύρωση της ποιότητας των αγροτικών υπηρεσιών και προϊόντων, την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα με βιώσιμη ανάπτυξη. Η σταδιακή ανάδειξή του  σε προορισμό ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, διατηρώντας την αυθεντικότητά του, μεριμνώντας διαρκώς για την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση και τη διαφύλαξη παράλληλα της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του. Ο συνεχής εκσυγχρονισμό του με την ανάδειξη και υιοθέτηση καινοτομιών.»


Βλέπουμε δηλαδή ότι στο όραμα του δήμου όπως προκύπτει από τα θεσμοθετημένα και κατά συνέπεια κοινωνικά επεξεργασμένα σχέδια για το δήμο κυριαρχεί:
α) Η ανάπτυξη μέσο της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και της προώθησης ήπιων μορφών τουρισμού.
β) Η διαφύλαξη της ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και της αυθεντικότητας.
γ) Η προστασία του περιβάλλοντος.

Κοινό Όραμα για το ΣΒΑΚ

Η ενίσχυση φιλικών στο περιβάλλον μορφών μετακίνησης στην πόλη και σε όλο το δήμο της Νεμέας, που προστατεύουν την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και την αναδεικνύουν ως προορισμό επισκεπτών που αναζητούν την ποιότητα και την αυθεντικότητα στις περιηγήσεις τους, ώστε να α) καταστεί ο δήμος ένας διεθνούς ενδιαφέροντος προορισμός για ήπιας μορφής εναλλακτικό τουρισμού, β) αυξηθεί ο αριθμός των νέων ανθρώπων που επιλέγουν τη Νεμέα ως τόπος δραστηριοποίησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα εκτιμώντας την ποιότητα που προσφέρει το τοπίο και οι φιλικές στο περιβάλλον αγροτικές πρακτικές και μετακινήσεις και γ) αυξηθεί η οδική ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα των μετακινήσεων και ποιότητα ζωής των κατοίκων