Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων


Έχω ενημερωθεί ότι: 
-    Ο Δήμος Μήλου θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που µε αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση.
-    τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση Α.Φ.Μ., βιογραφικά σημειώματα (CV), έγγραφο µε τα στοιχεία του ΙΒΑΝ, κ.α. 
-    τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως μελέτη και επεξεργασία αιτήματος, παροχή υπηρεσιών/αγαθών, κατάρτιση προφίλ,  αξιολόγηση προσφορών, σύναψη συβάσεων, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εξέταση αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση, ενημέρωση, έρευνα και στατιστική ανάλυση κ.α.
-    η παροχή Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν στον Δήμο Μήλου, αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύβασης και/ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνηση µου, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματος µου.
-    Ο Δήμος Μήλου  μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες του/της για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση µε το Νόμο.

 

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν:
-    ενημέρωσης
-    πρόσβασης 
-    διόρθωσης ή τροποποίησης
-    διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)
-    περιορισμού επεξεργασίας
-    γνωστοποίησης
-    φορητότητας δεδομένων
-    εναντίωσης στην επεξεργασία 
-    στην µη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του Δήμου  Μήλου
-    καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
-    ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής µου ανά πάσα στιγμή.

 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που ο Δήμος Μήλου ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν, το αίτημά µου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να µην γίνει αποδεκτό.